วัตถุประสงค์

  1. เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัว  และนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา
    เล่าเรียนได้อย่างเต็มที่
  2. เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ ความสามารถทางวิศวกรรม และกิจกรรมจิตอาสา  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  และเป็นกำลังที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป
  3. เพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับนักศึกษาเก่า คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Number of View :0